Naše služby

Zpracováváme architektonické studie včetně odhadu investičních nákladů, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení. Ke všem stupňům projektové dokumentace zajišťujeme inženýrskou činnost.

STATICKÉ POSUDKY: Naše kancelář provádí statické posudky objektů i konstrukcí, které slouží jako podklady pro přípravu stavebních prací.

ZELENÁ ÚSPORÁM: Jsme oprávněni provádět odborné posudky – tepelně technická posouzení objektů, která jsou podmínkou pro přiznání dotace v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Projekty jsme schopní dodat včetně zaměření objektu a jeho vykreslení v rozsahu požadovaném SFŽP. Ve spolupráci s žadatelem vyplníme požadované formuláře.

TEPLOFIKACE: Zpracováváme projekty teplofikací území. Koncepce zásobování teplem v řešené oblasti vychází z přivedení primárního teplonosného media od výměníkové stanice až do zásobovaných objektů a ukončení jednotlivých přípojek uzavíracími armaturami, měřením tepla a osazením domovních předávacích stanic. Rozvody navrhujeme z předizolovaného potrubí v bezkanálové technologii.

AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ: Na stavbách realizovaných podle naší projektové dokumentace vykonáváme autorský dozor tak, aby veškeré konstrukce a zařízení byly prováděny podle dokumentace a závazných předpisů.

ZPRACOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROJEKT A STAVBU: Před zahájením projektových prací jsme schopni odhadnout investiční náklady na zajištění projektové dokumentace a na realizaci zamýšlené stavby. Součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby je podle vašeho požadavku výkaz materiálu nebo položkový rozpočet.

Vždy vám zajistíme kvalitní služby jak u velkých projektů, tak i u dokumentace malého rozsahu.

T E K T U M spol. s r.o.
Horská 72, 541 01 Trutnov

IČ: 47454024
DIČ: CZ47454024

Tel.: +420 499 811 229

E-mail: tektum@tektum.cz
WWW: www.tektum.cz

Jak se k nám dostanete?

Zelená úsporám TEKTUM, spol. s r.o. - netfirmy.cz